22.07.2014
A Hen in the Wind AKA Kaze No Naka No Mendori (1943)